maturita

Společná ustanovení pro konání maturitních zkoušek

Termíny konání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky:

 1. Didaktické testy: v jarním zkušebním období se konají v době od 2. května do 7. května 2024. Termíny konání didaktických testů v podzimním období budou v rozmezí od 1. září do 10. září 2024.  Upřesněny budou do 15. srpna 2024.
 2. Písemná práce z českého jazyka a literatury: 22. dubna 2024, 8–10 hodin.
 3. Písemná práce z cizího jazyka: 26. dubna 2024, 8–10 hodin.
 4. Profilová část maturitních zkoušek: 20. května–24. května 2024.
 5. Maturitní práce: přihláška k maturitní práci do 16. října 2023, odevzdání práce 22. března 2024.

A. Společná část maturitní zkoušky

Didaktický test z českého jazyka

Didaktický test z českého jazyka a literatury trvá 85 minut. Didaktické testy hodnotí Cermat. Didaktické testy budou hodnoceny pouze uspěl/neuspěl s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Kritéria hodnocení zveřejní MŠMT do 31. března 2024.

Didaktický test z cizího jazyka

Anglický jazyk – 110 minut (40 + 70 minut)
Německý jazyk – 110 minut (40 + 70 minut)
Ruský jazyk – 110 minut (40 + 70 minut)

Didaktický test z cizího jazyka trvá 110 minut, z toho 40 minut poslechová část a 70 minut část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti. Didaktické testy hodnotí Cermat. Didaktické testy budou hodnoceny pouze uspěl/neuspěl s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

Didaktický test z matematiky – 135 minut

Didaktický test z matematiky rozšiřující – 150 minut

B. Profilová část maturitní zkoušky

Český jazyk a literatura

Zkoušky z českého jazyka a literatury se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Písemná práce:

Písemnou prací se rozumí tvorba souvislého textu odpovídajícího slohové práci, minimální rozsah je 250 slov.
Trvá 110 minut (20 minut je na výběr tématu a 90 minut je na zpracování vlastního textu). Během časového limitu na výběr tématu může žák tvořit osu příběhu, jednotlivé poznámky pro následnou tvorbu. Tyto poznámky se do počtu slov písemné práce nezapočítávají. Žákovi je povoleno používat Pravidla českého pravopisu. Žák si vybírá ze čtyř zadání písemných prací. Tato témata budou zpřístupněna těsně před zahájením písemné zkoušky. Zadání musí obsahovat název zadání, způsob zpracování, popřípadě výchozí text. Součástí výchozího zadání může být i obrázek nebo graf. Vypracováním zadání písemných prací je pověřena Jaroslava Stojčetovičová.

Kritéria hodnocení písemné práce:

Hodnocení písemné práce provede Jaroslava Stojčetovičová, učitelka českého jazyka. Hodnocení probíhá podle těchto předem stanovených kritérií:

 • učitel zkontroluje splnění přepsaného rozsahu, práce nesmí mít méně než 250 slov, přičemž se za slovo počítá každý slovní druh,
 • hodnocení probíhá podle stanovených kritérií v bodech na stupnici od 0 do 5 bodů v každém kritériu, žák může získat maximálně 30 bodů.
Jednotlivá kritéria hodnocení:

1A Obsah práce a její téma
1B Způsob zpracování – slohový útvar
2A Pravopis
2B Lexikum – slovní zásoba
3A Výstavba větných celků
3B Kompozice textu, logické členění

Známka:

výborně 25–30 bodů
chvalitebně 20–24 bodů
dobře 15–19 bodů
dostatečně 10–14 bodů
nedostatečně 0–9 bodů

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí:

 1. Žák si sestaví vlastní seznam literárních děl k maturitní zkoušce. Vychází přitom ze Školního kánonu literárních děl k maturitní zkoušce 2023–2024, který sestaví Jaroslava Stojčetovičová a který bude od 1. října 2023 zveřejněn na webových stránkách školy.
 2. Žák odevzdá Seznam literatury písemnou formou nejdéle do 31. března. 2024 (pro jarní období) a do 30. června 2024 (pro podzimní období) Jaroslavě Stojčetovičové, učitelce českého jazyka. Pokud žák ve stanoveném termínu vlastní seznam neodevzdá, losuje si u zkoušky ze všech pracovních listů Školního kánonu literatury pro dané období.
 3. Kritéria pro sestavení vlastního seznamu: žákův seznam musí obsahovat 20 děl, z toho minimálně 2 literární díla ze Světové a české literatury do konce 18. století, minimálně 3 literární díla ze Světové a české literatury 19. století, minimálně 4 díla ze Světové literatury 20. a 21. století a minimálně 5 děl z České literatury 20. a 21. století. V celém seznamu musí být zastoupena minimálně dvěma díly poezie, próza a drama. Seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.
 4. Průběh ústní zkoušky: žák si vylosuje číslo pracovního listu. Příprava trvá 20 minut, 15 minut potom prezentace. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejný pracovní list.
 5. Vyhotovením pracovních listů je pověřena Jaroslava Stojčetovičová, učitelka českého jazyka.
Kritéria hodnocení ústní zkoušky:

rozbor uměleckého textu 5 bodů
literárně historický kontext 7 bodů
rozbor neuměleckého textu 3 body

Známka:

výborně 13–15 bodů
chvalitebně 10–12 bodů
dobře 7–9 bodů
dostatečně 4–6 bodů
nedostatečně 0–3 bodů

Cizí jazyk

Pokud si žák ve společné (státní) části zvolí cizí jazyk, skládá v profilové části povinně také zkoušku z tohoto cizího jazyka. Zkoušky z cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Zkoušku z cizího jazyka v profilové části může žák konat dobrovolně podle svého výběru.

Písemná práce:

Písemnou prací se rozumí tvorba souvislého textu odpovídajícího slohové práci, minimální rozsah je 200 slov.
Trvá 110 minut (10 minut je na výběr tématu a 100 minut je na zpracování vlastního textu). Během časového limitu na výběr tématu může žák tvořit osu příběhu, jednotlivé poznámky pro následnou tvorbu. Tyto poznámky se do počtu slov písemné práce nezapočítávají.  Žákovi je povoleno používat dvojjazyčný slovník.
Žák si vybírá ze dvou zadání písemných prací. Tato témata budou zpřístupněna těsně před zahájením písemné zkoušky. Zadání musí obsahovat název zadání, způsob zpracování, popřípadě výchozí text. Součástí výchozího zadání může být i obrázek nebo graf. Vypracováním zadání písemných prací je pověřen Samuel Weise, učitel anglického jazyka, Iva Břendová, učitelka německého jazyka, Eva Kramlová, učitelka ruského jazyka. Zadání odevzdají písemně zástupci ředitele školy do 31. března. 2024.

Kritéria hodnocení písemné práce:

Hodnocení písemné práce provede Samuel Weise, učitel anglického jazyka, Iva Břendová, učitelka německého jazyka, Eva Kramlová, učitelka ruského jazyka. Hodnocení probíhá podle těchto předem stanovených kritérií:

 • učitel zkontroluje splnění přepsaného rozsahu, práce nesmí mít méně než 200 slov, přičemž se za slovo počítá každý slovní druh,
 • hodnocení probíhá podle stanovených kritérií v bodech na stupnici od 0 do 5 bodů v každém kritériu, žák může získat maximálně 25 bodů.
Jednotlivá kritéria hodnocení:

1 Obsah práce a její téma
2 Pravopis
3 Lexikum – slovní zásoba
4 Výstavba větných celků
5 Kompozice textu, logické členění

Známka:

výborně 20–25 bodů
chvalitebně 15–19 bodů
dobře 10–14 bodů
dostatečně 5–9 bodů
nedostatečně 0–4 bodů

Ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí:

 1. Učitel cizího jazyka stanoví 20 témat. Všechny zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí musí být monotematické. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího jedno nebo více zadání ke konkrétnímu tématu.
 2. Průběh ústní zkoušky: žák si vylosuje číslo pracovního listu. Příprava trvá 20 minut, 15 minut potom prezentace. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejný pracovní list.
 3. Vyhotovením pracovních listů je pověřen Samuel Weise, učitel anglického jazyka, Iva Břendová, učitelka německého jazyka, Eva Kramlová, učitelka ruského jazyka.
Kritéria hodnocení ústní zkoušky:

porovnání obrázků – 6 bodů
samostatný ústní projev žáka – 6 bodů
rozhovor zkoušející a žák – 3 body

Známka:

výborně 13–15 bodů
chvalitebně 10–12 bodů
dobře 7–9 bodů
dostatečně 4–6 bodů
nedostatečně 0–3 bodů

Maturitní práce

Žák vytváří maturitní práci dle manuálu schváleného školou a zveřejněného na webových stránkách školy. Zadání maturitní práce určí ředitel školy (viz §15 vyhlášky č. 177/2009 Sb.). Žák si téma maturitní práce zvolí v termínu stanoveném ředitelem školy. Pokud si žák téma ve stanoveném termínu nezvolí, vylosuje si jedno téma z nabídky určené ředitelem školy.
Maturitní práce musí obsahovat tři části: teoretickou, praktickou a  uměleckou. Žák se v termínu přihlásí k maturitní práci, součástí přihlášky je i podpis vedoucího práce. Přihlášku odevzdá třídnímu učiteli. Práci odevzdá třídnímu učiteli v uvedeném termínu. Obhajoby prací budou probíhat 20. května  2024 dle zveřejněného programu. Příprava na obhajobu trvá 15 minut, obhajoba taktéž 15 minut. Pokud bude žák potřebovat k obhajobě jakoukoliv techniku, požadavky uvede zároveň s odevzdáním práce.

C. Nabídka maturitních předmětů pro rok 2023/2024

Maturitní zkouška v roce 2023/24

Společná (státní) část
 • Povinná zkouška z českého jazyka a literatury
 • Povinná zkouška z matematiky nebo cizího jazyka
 • Maximálně dvě nepovinné zkoušky z matematiky nebo cizího jazyka
Profilová (školní) část
 • Podle RVP pro kombinované lyceum: Ředitel školy určí nabídku povinných zkoušek tak, aby nejméně jednu ze tří zkoušek žák konal ze vzdělávací oblasti zvoleného zaměření. Jedna z povinných zkoušek musí být konána formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí.
  Příklady:
  a) Žák studuje humanitní zaměření. Vybral si tři předměty – pedagogika, biologie a dějepis. Dvě z vybraných zkoušek budou ústní formou, třetí bude formou maturitní práce a její obhajoby. Bylo vypsáno téma Dějiny osídlení Příbramska. Touto prací absolvuje zkoušku z dějepisu.
  b) Žák studuje přírodovědné zaměření. Vybral si tři předměty – chemie, fyzika a dějiny umění. Bylo vypsáno téma Spotřeba elektřiny v příspěvkových organizacích města Příbram. Touto prací absolvuje zkoušku z fyziky.
 • Nabídka zkoušek ze vzdělávací oblasti zvoleného zaměření:
  • Humanitní zaměření:
   • pedagogika
   • psychologie
  • Přírodovědné zaměření
   • biologie
   • chemie
   • fyzika
   • matematika
 • Další zkoušky (kromě cizích jazyků):
  • Základy společenských věd
  • Dějepis
  • Biologie
  • Informatika
  • Matematika
  • Hudební výchova
  • Fotografie + Dějiny umění
  • Zeměpis
  • Chemie
  • Dějiny umění
  • Ekonomie
 • Zkoušky z cizích jazyků nezvolených ve státní části maturity
  Zkouška je složena ze dvou částí – písemné a ústní.
  • Anglický jazyk
  • Německý jazyk
  • Ruský jazyk
 • Maximálně dvě nepovinné zkoušky z výše uvedené nabídky.

Termín podání přihlášky k maturitní zkoušce: do 16. listopadu 2023. Po termínu podání přihlášek už nelze volbu předmětů měnit.

D. Hodnocení zkoušek

Každá část profilové zkoušky je hodnocena zvlášť. Kritéria hodnocení jsou uvedena u jednotlivých zkoušek.
V případě českého jazyka a literatury a cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu. Zkouška je složena úspěšně, pokud jsou úspěšně složeny jednotlivé části.

Celkové hodnocení maturitní zkoušky

 1. Prospěl s vyznamenáním, pokud žák nebyl ze žádné části hodnocen stupněm horším než chvalitebný a zároveň průměr hodnocení všech částí profilové části maturitní zkoušky není vyšší než 1,5 a uspěl u povinných zkoušek společné části,
 2. Prospěl, jestliže nebyl hodnocen z žádné části povinné zkoušky stupněm nedostatečný a uspěl u povinných zkoušek společné části,
 3. Neprospěl, jestliže byl hodnocen z některé části povinné zkoušky stupněm nedostatečný nebo neuspěl u povinných zkoušek společné části,

Hodnocení maturitní práce je dáno Metodickou příručkou pro tvorbu ročníkové (maturitní) práce:

 1. Průměr hodnocení práce vedoucím,
 2. Průměr hodnocení práce oponentem,
 3. Průměr hodnocení obhajob (vedoucí, oponent a třídní učitel),
 4. Výsledné hodnocení je dáno průměrem bodů 1 až 3.

Hodnocení písemné práce navrhuje zkušební maturitní komisi učitel českého jazyka, který práce zadává a opravuje.

E. Maturitní zkušební komise

Zkušební komise je minimálně tříčlenná, sestává se z předsedy, místopředsedy, třídního učitele, zkoušejícího a přísedícího. Třídní učitel může být zároveň zkoušejícím. Zkoušející klade otázky, vede rozhovor se zkoušeným, přísedící zpracovává dokumentaci, dělá poznámky pro závěrečné hodnocení. Společně navrhují známku předsedovi maturitní komise. Pokud se na známce nedohodnou, rozhodující slovo má předseda maturitní komise.

F. Společná ustanovení, včetně podmínek pro žáky s uzpůsobenými podmínkami se řídí platným zněním

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.

Ve znění poslední úpravy vyhláškou č. 405/2020 Sb., s účinností dnem 1. 1. 2021.

A dále dle § 81 odst. 11 a § 113a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 242/2008 Sb. a zákona č. 49/2009 Sb.: c) žákem s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky žák nebo uchazeč uvedený v § 16 odst. 9 školského zákona, žák nebo uchazeč s vývojovými poruchami učení nebo zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení, kterému je na základě jeho žádosti umožněno konat maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho potřebám, d) asistentem zletilá osoba 3, která poskytuje žákovi s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky podporu při konání maturitní zkoušky v rozsahu upraveném touto vyhláškou.

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury – základní úroveň obtížnosti pro školní rok 2022/2023
PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 BUDE UPRAVENO.

Světová a česká literatura do konce 18. století

1.Defoe DanielRobinson Crusoe
2.Goethe, Johann WolfgangUtrpení mladého Werthera
3.Chaucer GeoffreyCanterburské povídky
4.MoliereLakomec
5.Shakespeare WilliamRomeo a Julie
6.Shakespeare WilliamHamlet
7. Epos o Gilgamešovi
8.Swift JonathanGulliverovy cesty

 Světová a česká literatura 19. století

9.Alcottová, May LouisaMalé ženy
10.Austenová JanePýcha a předsudek
11.Austenová JaneEmma
12.Borovský, Karel HavlíčekKrál Lávra
13.Bronteová EmilyNa Větrné hůrce
14.Bronteová CharlotteJane Eyrová
15.Carroll LewisAlenka v říši divů
16.Čech SvatoplukVýlety pana Broučka do 15. století
17.Dostojevskij, Fjodor MichajlovičZločin a trest
18.Dumas AlexanderTři mušketýři
19.Erben, Karel JaromírKytice
20.Flaubert GustavePaní Bovaryová
21.Gogol, Nikolaj VasiljevičRevizor
22.Hugo ViktorChrám matky Boží v Paříži
23.Ibsen HenrikNora
24.Mácha, Karel HynekMáj
25.Maupassant, Guy deKulička
26.Němcová BoženaBabička
27.Poe, Edgar AllanJáma a kyvadlo
28.Poe, Edgar AllanHavran
29.Poe, Edgar AllanZrádné srdce
30.Twain MarkDobrodružství Huckelberyho Fina
31.Verne JulesDvacet tisíc mil pod mořem
32.Wilde, OscarObraz Doriana Graye
33.Wilde OscarJak je důležité míti Filipa

Světová literatura 20. a 21. století

34.Bach RichardRacek
35.Brown DanŠifra mistra Leonarda
36.Bulgakov MichailMistr a Markétka
37.Coelho PaulAlchymista
38.De Saint-Exupery AntoineMalý princ
39.Ende MichaelNekonečný příběh
40.Fitgerald, Francis ScottVelký Gatsby
41.Giano JeanMuž, který sázel stromy
42.Greene JohnHvězdy nám nepřály
43.Groome WinstonForest Gump
44.Hemingway ErnestStařec a moře
45.Christie AgathaVražda v Orient expresu
46.Christie AgathaSmrt na Nilu
47.King StephenHřbitov zvířátek
48.Orwell GeorgeFarma zvířat
49.Orwell George1984
50.Pratchett TerryMort
51.Preussler OtfriedČarodějův učeň
52.Remarque, Erich MariaNa západní frontě klid
53.Rolland RomainPetr a Lucie
54.Rowlingová JoanneHarry Potter, Kámen mudrců
55.Rowlingová JoanneHarry Potter, Tajemná komnata
56.Sapkowski AndrzejPoslední přání
57.Steinbeck JohnO myších a lidech
58.Tolkien, John Ronald ReuelHobit
59.Tolkien, John Ronald ReuelSpolečenstvo prstenu
60.Woolfová VirginiaK majáku
61.Zusak MarkusZlodějka knih

Česká literatura 20. a 21. století

62.Čapek KarelPovídky z jedné a druhé kapsy
63.Čapek KarelBílá nemoc
64.Čapek KarelR.U.R.
65.Čapek KarelMatka
66.Čapek KarelVálka s mloky
67.Dyk ViktorKrysař
68.Fuks LadislavSpalovač mrtvol
69.Hašek JaroslavOsudy dobrého vojáka Švejka
70.Havel VáclavAudience
71.Hrabal BohumilOstře sledované vlaky
72.Hrabal BohumilPostřižiny
73.Hrabě VáclavHorečka
74.Jirotka ZdeněkSaturnin
75.Kundera MilanŽert
76.Otčenášek JanRomeo, Julie a tma
77.Pavel OtaSmrt krásných srnců
78.Poláček KarelBylo nás pět
79.Seifert JaroslavMamince
80.Svěrák SmoljakČeské nebe
81.Svěrák SmoljakZáskok
82.Svěrák ZdeněkPo strništi bos
83.Šabach PetrObčanský průkaz
84.Tučková KateřinaŽítkovské bohyně
85.Vančura VladislavMarkéta Lazarová
86.Werich JanFimfárum

Pravidla pro výběr titulů ze Seznamu k ústní zkoušce

Žák vybírá 20 literárních děl, jejichž seznam předloží před maturitní zkouškou.
Seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.
Minimálně dvěma díly musí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama.

Další kriteria pro výběr

Světová a česká literatura do konce 18. století
Světová a česká literatura 19. století
Česká literatura 20. a 21. století
Světová literatura 20. a 21. století

Žák odevzdá seznam přečtených titulů ve stanoveném termínu.

poznámka: poezie drama

Soubor ke stažení zde.