Home » Škola » Střední škola » studijní obory » Umělecký truhlář a řezbář

Umělecký truhlář a řezbář


Kód oboru 82-51-H/02
Délka studia 3 roky, ukončeno závěrečnou zkouškou s výučním listem
studium je podmíněno potvrzením praktického lékaře; škola není bezbariérová, což znemožňuje pohyb osob na invalidním vozíku

Charakteristika oboru

 • ruční řemeslné opracování dřeva, zhotovování řemeslných výrobků pro interiéry dle vlastních návrhů
 • zdobení dřeva různými technikami – inkrustace, intarzie, ornamentální řezba aj.
 • znalost slohových období, tvorba kopií historického nábytku
 • orientace v technologii materiálů a starých technik
 • vedení prvotní evidence restaurátorských prací, uplatňování praktické zkušenosti ve vztahu k dalším uměleckořemeslným profesím

Podrobnější specifikace

 • Obor umělecký truhlář a řezbář je svým pojetím uměleckořemeslný. Flexibilně reaguje na současné požadavky v oblasti designu atypického nábytku a dekorativních předmětů, replik a prací souvisejících s restaurátorstvím.
 • Praktická část vzdělávání výrazně působí na vytváření a formování základních, ale i velmi pokročilých dovedností. Žáka tak připravujeme pro jeho budoucí povolání a pro uplatnění se na trhu práce.
 • Důležité je ale také vzdělávání v ostatních odvětvích tohoto oboru. Žák je tak schopen zdravě působit ve svém osobním, profesním, ale i společenském životě.
 • Cílem vzdělávacího programu je příprava žáka v uměleckořemeslného charakteru. Je schopen tvořit reprodukce, ale i realizovat vlastní práce, nebo práce na zadané téma.
 • Absolvent je schopen projevit svůj cit a zručnost pro ruční a strojní zpracování dřeva, umí využít svou fantazii a kreativitu.
 • Učivo teoretické poskytuje žákům vědomosti a intelektové a praktické dovednosti potřebné pro zhotovování uměleckořemeslných truhlářských a řezbářských prací.
 • Velký důraz klademe na zvyšování úrovně myšlení, rozvíjení smyslové citlivosti a zvyšování osobní vůle a morálky.
 • Důležitým principem a cílem vzdělávání každého žáka je podpora kreativity a projevu, přesná a vyspělá prezentace vlastních názorů nebo prací.
 • Učíme naše žáky vnímat okolní svět a sebe sama, pochopit hodnotu řemeslné práce, probudit a rozvinout v žákovi lásku k řemeslu a umění.
 • Výuka probíhá ve specializovaných učňovských dílnách, odborných učebnách a laboratořích.
 • Vyučování v našem oboru je vzhledem k nízkému počtu učňů možné provádět především individuálním způsobem, přičemž se také prolíná se skupinovým.
 • Absolvent je připraven pro povolání v pozicích, kde bude moci prosadit jeho individuální schopnosti a vlastní přesvědčení především v rukodělně zaměřených středních i malých dřevozpracujících firmách specializujících se na individuální truhlářské výrobky,
 • Má vytvořeny předpoklady pro další vzdělávání na studiích vedoucích k maturitě. Umí vyhledávat a verbálně vyjednávat pracovní možnosti. Je připraven jako otevřená mnohostranná a odborně způsobilá osobnost schopná reagovat na změny pracovního trhu.