Home » Škola » Základní škola » Zápis do ZŠ

Zápis do ZŠ

Výsledky zápisu do základní školy pro školní rok 2024/2025

240425-Zapis-do-1.-tridy-2024_2025

Vážení rodiče,
zápis do naší školy proběhne 2. dubna 2024 14–18 hodin a 3. dubna 2024 14-18 hodin.  
Máte-li jakékoli otázky, kontaktujte zástupkyni pro základní školu Mgr. Jitku Zemánkovou Tejkalovou jitka.zemankova@waldorf.pb.cz 734 171 078

Vnitřní kritéria pro přijímání žáků do základní školy pro školní rok 2024/2025

Zákonný rámec

V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona je ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

V naší škole vycházíme z Obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 ze dne 5. září 2016 o stanovení školského obvodu základních škol zřizovaných městem Příbram.

Počet přijímaných žáků

Počet přijímaných žáků pro školní rok 2024/2025 je 25.

Stanovení pořadí podle bodového ohodnocení

 1. Dítě s místem trvalého pobytu na území dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/2016:
 • trvalý pobyt / 1 bod
 • sourozenec je ke dni zápisu žákem Waldorfské školy Příbram – MŠ, ZŠ a SŠ / 1 bod
 • předškolní vzdělávání – mateřské školy s prvky waldorfské pedagogiky / 1 bod
 • Dítě s místem trvalého pobytu na území dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/2016:
 • trvalý pobyt mimo území / 0 bodů
 • sourozenec je ke dni zápisu žákem Waldorfské školy Příbram – MŠ, ZŠ a SŠ / 1 bod
 • předškolní vzdělávání – mateřské školy s prvky waldorfské pedagogiky / 1 bod

V případě rovnosti bodů rozhoduje ředitel školy na základě losování za přítomnosti zástupce Školské rady.

Doporučené otázky pro zákonné zástupce

Níže uvedené otázky nemají vliv na rozhodování ředitele školy. Jsou pouze orientačním vodítkem pro zákonné zástupce při výběru vhodné školy. Doporučujeme zákonným zástupcům uchazečů zodpovědět si před zápisem tyto otázky.

 • Rozhodnutí vzdělávat dítě v duchu waldorfské pedagogiky přijímají oba rodiče.
 • Uvědomuji si, že po celou dobu docházky bude mé dítě hodnoceno slovně.
 • Uvědomuji si, že podle programu waldorfské školy se například zavádí čtení ve 2. třídě, psací písmo ve 3. třídě, rýsování v 6. třídě apod.
 • Uvědomuji si, že vyučování je organizováno v blocích – epochách.
 • Uvědomuji si, že škola využívá učebnice a pracovní sešity pouze jako doplňkové materiály, spíše ve vyšších třídách.
 • Uvědomuji si, že waldorfská pedagogika klade stejný důraz na všechny oblasti vzdělávání – rozumovou, činnostní a uměleckou složku vyučování.
 • Počítám s tím, že škola je založena na úzké spolupráci s rodinou. Mezi to patří například: třídní schůzky jednou měsíčně, spolupráce rodičů na komunitních akcích školy – jarmarky, práce na zahradě, výzdoba školy, příprava specifických učebních pomůcek apod.
 • Uvědomuji si, že waldorfská škola klade velký důraz na docházku a plnění školního vzdělávacího programu společně se třídou. Sem patří mj. podpora dětí v účasti na exkurzích, výjezdech na poznávací pobyty a maximální možná docházka do školy. Rodinné rekreace v průběhu školního roku škola nepodporuje.

Doklady k zápisu

 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • pas u cizích státních příslušníků – potvrzení o rezidentství,
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky z předešlého školního roku (bylo-li uděleno)

Doklady k žádosti o odklad

 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • pas u cizích státních příslušníků – potvrzení o rezidentství,
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky z předešlého školního roku (bylo-li uděleno),
 • posudek školského poradenského zařízení,
 • posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa

Termín zápisu

2. dubna 2024 14–18 hodin a 3. dubna 2024 14-18 hodin.  

Tiskopisy k zápisu a odkladu