Home » Škola » Mateřská škola » Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Osobní předání přihlášek je možné v den zápisu úterý 2. května 2024 od 15.00 do 18.00 hodin v budově MŠ – nám. Dr. J. Theurera 261, Příbram II
Zápis do MŠ  probíhá formou osobního setkání rodičů s dětmi v mateřské škole.
Kontakt pro komunikaci: anna.steinbach@waldorf.pb.cz)

Co potřebujete doložit:

 • vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • rodný list dítěte, stačí kopie
 • vyplněnou přílohu k žádosti – zpráva praktického lékaře, potrzení o řádném očkování dítěte (netýká se dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání)
 • žádost je možné poslat i elektronicky na datovou schránku školy do 2. května 2024.

POTŘEBNÉ FORMULÁŘE KE STAŽENÍ: ŽádostPříloha k žádosti

Pro školní rok 2024–25 je v naší MŠ volných 10 míst

 • děti 5 leté (narozené mezi 9/2018–8/2019) v posledním roce před zahájením školní docházky a OŠD s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti města Příbram
 • děti 4 leté (narozené mezi 9/2019–8/2020) s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti města Příbram
 • děti 3 leté (narozené mezi 9/2020–8/2021) s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti města Příbram
 • děti z jiných spádových oblastí podle věku od nejstarších
 • děti dvouleté (narozené od 8/2021) podle věku od nejstarších 

V případě rovnosti bodů je možné zohlednit skutečnost, že má dítě ve Waldorfské škole Příbram sourozence.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)
 3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu) – adresa Hornická 327, 26101 Příbram II
 4. osobním podáním ve škole – do poštovní schránky nebo do kanceláře školy, (v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy)

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.(viz příloha žádosti). Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Povinné předškolní vzdělávání
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2024 pěti let.

Kritéria přijetí dítěte do MŠ ZDE