Home » Školská rada

Školská rada

Zástupci zřizovatele:
Mgr. Josef Strejc
Mgr. Vladimír Král

Zástupci pedagogů:
Mgr. Jitka Zemánková Tejkalová
Mgr. Ivana Kalousková

Zástupci žáků:
Andrea Sedláčková – předsedkyně
Patrik Dvořák
, MBA.

Funkční období je tříleté.
Ustavující schůze proběhla 25. 2. 2021.
Podněty pro činnost školské rady zasílejte e-mailem skolska.rada@waldorf.pb.cz

Zákonný rámec
Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Školskou radu její úkoly a funkci upravuje zákon v následujících paragrafech: § 21, § 22a, § 51, § 69, § 129, § 164, § 166, § 167, § 168
§ 168, § 174
Shrnutí naleznete v § 168 odst. 1

(1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Volebni-rad-skolskych-rad-v-r