Home » Škola » Projekty a dotace

Projekty a dotace

Waldorfská škola Příbram je zřizována od roku 1991 městem Příbram. Úkolem zřizovatele je mj. zajišťovat materiální zabezpečení jím zřizované školy. Náš zřizovatel se svědomitě a koncepčně stará o majetek, který má škola ve výpůjčce prostřednictvím investic do oprav a rozvoje školy. Dále se spolupodílí jako partner školy v soutěžích na dodávku služeb např. komoditní burza, telefonní služby a věnuje se řízení projektů z evropských dotačních titulů, např. Inkluzívní vzdělávání II. etapa, podpořeno částkou 2,753.687 Kč,

Místní akční plán aj. Provoz naší školy dotuje provozním příspěvkem ve výši 3,550.000 Kč pro rok 2022. Dále ze svých zdrojů financuje internetové připojení ve škole a pojištění odpovědnosti za škody na zdraví a majetku. Město Příbram poskytuje metodickou podporu a spolupráci v oblasti prevence a letos umožnilo čerpat naší škole dotaci 30.000 Kč pro tuto oblast. Město Příbram umožňuje svým školám zúčastňovat se dotačních titulů v projektech občanské a žákovské angažovanosti participativní rozpočet a projektech v oblasti vzdělávání, kultury, životního prostředí, zahraniční spolupráce apod.

Středočeský kraj Prostřednictvím krajského úřadu dostává naše škola hlavní dotaci na neinvestiční výdaje. Větší část této dotace tvoří mzdové náklady na platy pedagogů a provozních zaměstnanců. Tato dotace pokrývá část potřeb ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) na úhradu cestovních nákladů, ochranných pomůcek, učebnic, učebních pomůcek apod. Dále poskytuje 2 % z celkového objemu prostředků na platy příspěvek pro tvorbu Fondu kulturních a sociálních potřeb. Z tohoto fondu naše škola přispívá na obědy zaměstnanců, na rekreaci, zlepšení pracovních podmínek apod.
V oblasti podpůrných opatření získáváme prostřednictvím Středočeského kraje dotaci na podpůrná opatření 1. až 4. stupně pro žáky se specifickými potřebami. Z této dotace jsou kromě drobného materiálního vybavení hrazeny zejména prostředky na platy všech 13 pracovníků v pozicích asistent pedagoga a další pedagog.
Středočeský kraj podpořil naši školu ze Středočeského Fondu prevence projekt Všeobecná primární prevence pro žáky Waldorfské školy Příbram, evidenční číslo Projektu PRE/PRI/044502/2021 částkou 45.600 Kč. Primární prevenci zajišťovala společnost Magdaléna o.p.s. Zúčastnily se 4 třídy 2. stupně a 5 tříd střední školy.

Naše škola se zapojila do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony II / MŠ, ŠD, ZŠ. Projekt v naší škole bude realizován v době 1. 7. 2019-30. 6. 2021. Získané prostředky ve výši 1 587 681 Kč poslouží pro úhradu mzdových nákladů školního asistenta, dále pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, podpora ICT ve vyučování, projektové dny ve škole a mimo školu.

Naše škola se zapojila do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzděláváníŠablony II / . Projekt bude realizován v době 1. 2. 2020-31. 7. 2022. Získané prostředky ve výši 583 752 Kč poslouží pro úhradu mzdových nákladů pro zapojení technika ICT ve výuce, dále pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a projektové dny.

Nadace WOMEN FOR WOMEN ve spolupráci s naší školou zajišťuje obědy pro potřebné žáky základní školy. Ve školním roce 2021-2022 nadace podpořila 9 žáků základní školy. Máte-li otázky k této dotaci, obracejte se na Lenku Jelínkovou lenka.jelinkova@waldorf.pb.cz

Naše škola je partnerem projektu Ovoce do škol. Pro naše žáky základní školy jej smluvně zajišťuje společnost BOVYS.

OP JAK šablony pro SŠ