Home » Škola » Projekty a dotace

Projekty a dotace

Waldorfská škola Příbram je zřizována od roku 1991 městem Příbram. Úkolem zřizovatele je mj. zajišťovat materiální zabezpečení jím zřizované školy. Náš zřizovatel se svědomitě a koncepčně stará o majetek, který má škola ve výpůjčce prostřednictvím investic do oprav a rozvoje školy. Dále se spolupodílí jako partner školy v soutěžích na dodávku služeb např. komoditní burza, telefonní služby a věnuje se řízení projektů z evropských dotačních titulů, Místní akční plán aj. Provoz naší školy dotuje provozním příspěvkem ve výši 4,133.607 Kč pro rok 2023. Dále ze svých zdrojů financuje internetové připojení ve škole a pojištění odpovědnosti za škody na zdraví a majetku. Město Příbram poskytuje metodickou podporu a spolupráci v oblasti prevence a letos umožnilo čerpat naší škole dotaci 60.000 Kč pro tuto oblast. Město Příbram umožňuje svým školám zúčastňovat se dotačních titulů v projektech občanské a žákovské angažovanosti participativní rozpočet a projektech v oblasti vzdělávání, kultury, životního prostředí, zahraniční spolupráce, Příběhy našich sousedů apod.

Středočeský kraj Prostřednictvím krajského úřadu dostává naše škola hlavní dotaci na neinvestiční výdaje. Větší část této dotace tvoří mzdové náklady na platy pedagogů a provozních zaměstnanců. V roce 2023 se jednalo o částku 29.931.738 Kč na platy zaměstnanců a 629.840 Kč na ostatní platby za provedenou práci (DPP a DPČ). Ostatní neivestiční výdaje (náhrady ze nemoc, ochranné pomůcky, učební pomůcky, učebnice, cestovní náhrady) činily 934.727 Kč. 2 % z celkové objemu prostředků na platy je vytvářen příspěvek pro tvorbu Fondu kulturních a sociálních potřeb. Z tohoto fondu naše škola přispívá na obědy zaměstnanců, na rekreaci, zlepšení pracovních podmínek apod.
V oblasti podpůrných opatření získáváme prostřednictvím Středočeského kraje dotaci na podpůrná opatření 1. až 4. stupně pro žáky se specifickými potřebami. Z této dotace jsou kromě drobného materiálního vybavení hrazeny zejména prostředky na platy všech 13 pracovníků v pozicích asistent pedagoga a další pedagog.
Středočeský kraj podpořil naši školu ze Středočeského Fondu prevence projekt Všeobecná primární prevence pro žáky Waldorfské školy Příbram, evidenční číslo Projektu PRE/PRI/047071/2022. Dotace ve výši 44.175 Kč. Primární prevenci zajišťovala společnost Magdaléna o.p.s. Zúčastnily se 4 třídy 2. stupně a 5 tříd střední školy.

Šablony I – MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK

Projekt probíhá od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2025. Získané prostředky ve výši 2 194 904 Kč byly a budou použity na úhradu školního asistenta, školního speciálního pedagoga, inovativní vzdělávání, vzdělávání pedagogů.

Šablony I – SŠ

Projekt probíhá od 1. 2. 2023 do 31. 2. 2026. Získané prostředky ve výši 931304 Kč byly a budou použity na úhradu školního asistenta, vzdělávání pedagogických pracovníků, inovativní vzdělávání, komunitní setkávání.

Nadace WOMEN FOR WOMEN ve spolupráci s naší školou zajišťuje obědy pro potřebné žáky základní školy. Ve školním roce 2022-2023 nadace podpořila 9 žáků základní školy. Máte-li otázky k této dotaci, obracejte se na Lenku Jelínkovou lenka.jelinkova@waldorf.pb.cz

Naše škola je partnerem projektu Ovoce do školMléko do škol. Pro naše žáky základní školy jej smluvně zajišťuje společnost OZ Brázda.