Home » Škola » Střední škola » studijní obory » Kombinované lyceum

Kombinované lyceum

Kód oboru 78-42-M/06
Délka studia 4 roky, ukončeno maturitní zkouškou
obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků; škola není bezbariérová, což znemožňuje pohyb osob na invalidním vozíku

Charakteristika oboru

 • odborné a umělecké předměty (eurytmie, dějiny umění, umělecká fotografie, ročníkové divadlo, ročníkové práce…)
 • široký všeobecně vzdělávací základ
 • ve třetím ročníku výběr ze dvou specializací: humanitní a přírodovědné
 • kurzy a praktika – biologické, zeměměřičské, sociální, profesní praktikum

Cílem vzdělávání tohoto oboru je celostní osobnostní rozvoj žáka. Vedle prohloubení obecně vzdělávacích předmětů se mladý člověk setkává s tématy, která otevírají možnost morálního růstu, kultivace estetického cítění a praktického uchopení světa. Díky zvolenému zaměření získá absolvent významné předpoklady pro další vysokoškolské či vyšší odborné studium.

Podrobnější specifikace

 • Obor Kombinované lyceum je zcela nový typ studia, vycházející z progresivních trendů vzdělávání ve světě.
 • Poskytuje široký základ pro další vzdělávání s důrazem na vnitřní motivaci.
 • Je určen žákům se zájmem o humanitní a přírodovědné obory, cizí jazyky a umělecké disciplíny.
 • Předpokládá se, že absolvent bude pokračovat ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách příslušného zaměření.
 • V rámci celostního vzdělávání doplňujeme výuku disciplíny: fotografie, práce se dřevem, knihvazačství, pěvecký sbor, dramatická výchova, biologicko-ekologické, sociální, profesní, sportovní a zeměměřičské praktikum.
 • Studenti se zapojují do procesu poznávání, vytváření si i vlastních závěrů či stanovisek a prezentování různých samostatných prací.
 • Škola poskytuje všeobecné vzdělávání, k němuž se přidružují ve druhé polovině vzdělávání předměty, jež poskytují základy pro další odborné zaměření na určité typy VŠ nebo VOŠ (humanitního či přírodovědného zaměření). 
 • Od 3. ročníku si student povinně volí humanitní nebo přírodovědné zaměření. Součástí vzdělávacího obsahu jsou tedy také základy odborného vzdělání podle zvolené specializace, které plní průpravnou funkci k předpokládanému vysokoškolskému nebo vyššímu odbornému studiu.
 • Humanitní zaměření – profilujícími předměty jsou: pedagogika, psychologie, sociální práce a komunikace.
 • Přírodovědné zaměření – profilujícími předměty jsou: matematika, biologie, chemie a fyzika.
 • Věda pro nás není přejímáním informací, ale zkoumáním a objevováním. Učíme se důkladně pozorovat, přesně popisovat, vyvozovat závěry, nacházet souvislosti, zákonitosti, nebo i praktické aplikace.
 • Cílem studijního oboru je komplexní rozvoj osobnosti žáka a jeho vybavení potřebnými vědomostmi, dovednostmi i praktickými zkušenostmi, které umožní jeho úspěšné další studium, položí základy k celoživotnímu vzdělávání, vytvoří předpoklady k tvůrčímu a aktivnímu uplatnění v praxi a zvýší jeho adaptabilitu na nejrůznější budoucí pracovní a životní situace.