Home » Služby školy » Stravování

Stravování

Školní jídelna nabízí výběr ze dvou jídel, přičemž druhé je vždy vegetariánské. Možnost objednat nebo odhlásit obědy je vždy do 8.00 hodin ráno na tel. čísle: 318 633 451
Účet školní jídelny: 6482890217/2010

Ceny svačin a obědů:
3-6 let: 49 Kč (dop. svačina 11 Kč, oběd 27 Kč, odp. svačina 11 Kč)
7 let: 51 Kč (dop. svačina 11 Kč, oběd 29 Kč, odp. svačina 11 Kč)
7-10 let: 29 Kč (oběd)
11-14 let: 32 Kč (oběd)
15-18 let: 36 Kč (oběd)
cizí strávníci: 100 (oběd) 25 Kč (svačina)

Žák, který si zapomene čip na oběd, dostane náhradní lísteček a oběd mu bude vydán. Pokud si čip zapomene třikrát po sobě, oběd mu nebude vydán a musí si zakoupit nový čip. Cena čipu je 121 Kč.

Byla aktivována služba – objednávání a odhlašování stravy přes internet.
Pro aktivaci si žáci nebo rodiče, kteří mají o službu zájem vyzvednou uživatelské jméno a heslo v kanceláři školní jídelny. Služba se odehrává na www.strava.cz. Na tomto odkazu naleznete také jídelní lístek. Číslo jídelny je 5271

Helena Krejčová, vedoucí školní jídelny

Řád školní jídelny

1. Výdejní doba obědů:             PO – PÁ      11.45 – 14.30
2. Stravné se platí inkasem z účtu v kterékoliv bance. Inkaso je prováděno k 15. dni předchozího měsíce.
3. Obědy se odhlašují vždy alespoň den předem, nejdéle však do 8.00 hodin ten samý den.
4. Oprávněnost odběru oběda musí každý strávník prokázat platným čipem nebo ISIC průkazem, kterou zakoupí u hospodářky školy. Cena čipu je 121 Kč, ISIC průkaz 350 Kč.
5. V jídelně je přítomen pedagogický dozor podle rozpisu dozorů ve školní jídelně. Za školní družinu zodpovídají vychovatelky školní družiny.
6. Strávníci se v jídelně chovají slušně, dodržují klid a pořádek, řídí se pokyny pedagogického dozoru a pracovníků školní jídelny.
7. Rozbití nebo poškození talířů, skleniček apod. hlásí strávníci ihned pedagogickému dozoru, nebo kterékoliv pracovnici školní jídelny.
8. Vstup do jídelny je zakázán cizím a nestravujícím se osobám. Žáci vstupují do jídelny v přezůvkách.
9. Strávníci jsou povinni respektovat tento řád školní jídelny. V případě závažného porušení řádu, může být strávníkovi ukončena možnost stravování ve školní jídelně.
10. Ceny obědů pro školní rok 2023–2024 jsou stanoveny v této výši:
3-6 let: 49 Kč (dop. svačina 11 Kč, oběd 27 Kč, odp. svačina 11 Kč)
7 let: 51 Kč (dop. svačina 11 Kč, oběd 29 Kč, odp. svačina 11 Kč)
7-10 let: 29 Kč (oběd)
11-14 let: 32 Kč (oběd)
15-18 let: 36 Kč (oběd)
cizí strávníci: 100 Kč (oběd) 25 Kč (svačina)

11. Školní jídelna zajišťuje obědy strávníkům primárně v době jejich přítomnosti ve škole. V případě onemocnění strávníka vydá ŠJ oběd pouze první den nemoci.
12. V případě úrazu zajistí pedagogický dozor ve ŠJ první pomoc, případně vyšetření u lékaře a také neprodleně informuje zákonného zástupce žáka. Pedagogický dozor zaznamená úraz do knihy úrazů v kanceláři školy. Lékárnička je k dispozici ve školní kuchyni.
13. ŠJ umožňuje odběr obědů v rámci školního stravování i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strava je vydávána do jídlonosiče formou bezkontaktního výdeje přes okno pouze osobě, které nebyla nařízena karanténa.
14. Tento Řád školní jídelny je účinný od 1. 9. 2023.

Zpracovala: Helena Krejčová, vedoucí školní jídelny

Mgr. Robert Žák, ředitel školy