Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Projekt "Tradice"

Základní informace k projektu "Tradice" naleznete zde.

Zvyky a tradice v MŠ a ZŠ

Projekt je založen na metodologii artefiletiky. ARTEFILETIKA je moderní pojetí výchovy, které rozvíjí schopnosti komunikace, reflektivity a kritického myšlení (myšlení vyššího řádu) na základě činnostního a zážitkového přístupu prostřednictvím uměleckých aktivit. Děti ztvárňují svůj prožitek prostřednictvím určitého uměleckého výrazu (výtvarného, hudebního, dramatického apod.). O svých pocitech si nakonec ve skupině povídají. Sdělují si, co se jim povedlo či nepovedlo a proč nebo co je štvalo a proč, co líbilo a nelíbilo a proč asi? Přitom nenásilnou formou získají informace o kultuře a umění, malířích a jiných umělcích.Projekt prohlubuje a rozvíjí pedagogickou kompetenci účastníků v návaznosti na Rámcový vzdělávací program MŠ a ZŠ, především ve vzdělávací oblasti Umění a kultura s důrazem na osobnostní, sociální a kulturní rozvoj dětí nebo žáků prostřednictvím tvořivých expresivních a komunikačních aktivit. Kromě toho projekt rozvíjí a prohlubuje pedagogickou připravenost účastníků k reflektivní praxi, tj. k metodice analýzy a posuzování vlastní vzdělávací činnosti.

Výjezd do Hoornu

První výjezd do Hoornu se uskutečnil 20.- 23. 4. 2015. Do Hoornu odjeli zástupci MŠ, ZŠ i VISKu. Během setkání jsme se osobně seznámili s koordinátory jednotlivých partnerských škol a institucí a všechny jsme je navštívili. Poznali jsme některá specifika holandského školství a vzájemně jsme si sdělili smysl celého projektu a naše očekávání od dalších setkání, která by měla být vždy na něco zaměřená. Podle zaměření by se snadněji naplánoval program. Dále jsme se shodli, že bychom se rádi vzájemně inspirovali, vyměnili si zkušenosti, obohatili o další tradice a zvyklosti. Partneři z Holandska by se rádi dozvěděli více o naší výuce výchov – hudební, výtvarné a tělesné. Nás zaujala mimo jiné velká samostatnost dětí a výuka v několika rozlišných úrovních.