Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Charakteristika Waldorfské školy Příbram

Úplnost a velikost školy

Waldorfská škola Příbram zahájila svoji činnost 1. 9. 1991. Právním subjektem, který zřídilo město, je od 1. 7. 1992. Škola je příspěvkovou organizací, IČO: 42 73 12 59.

Škola sdružuje mateřskou školu, základní školu, kombinované lyceum, střední odborné učiliště, školní jídelnu, školní družinu a školní klub.

Základní škola je úplná s 9 postupnými ročníky. V každém ročníku je 1 třída. Kapacita školy je 225 žáků. Školu navštěvuje přibližně 180 žáků. Školní družina má kapacitu 35 žáků a školní klub 15 žáků. Jejich kapacita je plně využita.

Školu navštěvují děti z celé Příbrami, blízkého i vzdálenějšího okolí. Je to dáno zájmem rodičů o takový směr vzdělávání, který není zaměřen pouze na výkon a memorování informací, ale také na rozvoj sociálních vztahů, umění i duchovnějšího ucelenějšího pohledu na svět kolem nás.

Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování. Kromě jiného s těmito dětmi a jejich rodiči pracuje speciální pedagog a spolupracujeme se školní psycholožkou.

Na základní školu navazuje střední stupeň školy, kde mohou pokračovat ve studiu žáci nejen z naší školy, ale i z jiných škol v regionu. Nabízíme zde studijní obor kombinované, tříleté učební obory umělecký kovář a zámečník, umělecký truhlář. Od školního roku 2016/2017 připravujeme spuštění nového učebního oboru reprodukční grafik.

VYBAVENÍ ŠKOLY

Prostorové

Škola je umístěna v bývalé mateřské školce s čtyřmi učebnami a školní kuchyní. Postupnými úpravami se její vnitřní uspořádání uzpůsobovalo potřebám školy. Rozdělením původních tříd vzniklo 8 učeben. Rekonstrukcí pavilonu A vznikly v podkroví 2 nové učebny. V prosinci r. 2001 byla dokončena rekonstrukce a dostavba pavilonu B, díky které byl počet učeben rozšířen o další čtyři (2 učebny, chemická laboratoř, přednáškový sál sloužící zároveň jako učebna pro výuku informatiky, jedna učebna byla zvětšena o loutkohereckou scénu).

V listopadu 2003 byla dokončena dostavba pavilonu C. Tím vznikly další 4 učebny, výtvarný ateliér, tělocvična (slouží také jako prostor pro kulturní akce – divadla, koncerty apod.), cvičná kuchyňka, školní kuchyně s jídelnou, knihovna a zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky školy.
Po dokončení dostavby čítá škola celkem 13 učeben pro jednotlivé třídy, 7 odborných učeben, knihovnu, tělocvičnu, školní družinu a školní kuchyni s jídelnou. Přízemí a 1. patro školy jsou bezbariérové.

V roce 2005 získala škola prostory v Dlouhé ulici v Příbrami, v přízemí budovy bývalé 2. ZŠ. V těchto prostorách je realizována praktická i teoretická výuka oboru umělecký truhlář a pro praktická výuka dřevořezby žáků základní školy. Od roku 2006 probíhá v těchto prostorách také teoretická výuka oboru umělecký truhlář.

Praktická výuka oboru umělecký kovář je realizována v prostorách Učiliště Pod Šachtami v Příbrami.

Škola se nachází v klidné části staré Příbrami pod Svatou Horou. Zastávka autobusů a autobusů MHD jsou od školy vzdáleny 5 minut chůze. V blízkosti školy nevede žádná frekventovaná silnice.

Budova školy je umístěna v zahradě s parkovou úpravou a travnatou plochou sloužící jako hřiště. V roce 1998 zde bylo svépomocí vybudováno hřiště na košíkovou.

Materiální

Díky nedávné rekonstrukci a dostavbě má škola velmi dobré prostorové, technické a hygienické podmínky pro výuku. Škola je vybavena pomůckami pro výuku odborných předmětů, literaturou potřebnou k výuce, žákům je k dispozici multimediální učebna vybavená počítači s připojením na internet a dalšími mediálními prostředky, tělocvična, knihovna, výtvarný ateliér atd. Postupně je škola vybavována novými lavicemi, židlemi a nábytkem.

Technické

Pro výuku informatiky je určen přednáškový sál, kde je kromě počítačů také projektová technika.

Tělocvična je svým vybavením vhodná kromě pohybových aktivit také k pořádání divadel, koncertů a vystoupení žáků. Škola usiluje o dovybavení tohoto prostoru skladnými židlemi a podiem. K jedné učebně je připojena loutkoherecká scéna.

K dalším technicky náročným učebnám patří chemická laboratoř, výtvarný ateliér, truhlářská a krejčovská dílna.

DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Projekty mohou být pro jednotlivé třídy, skupinu tříd či celoškolní.

Stálé projekty

Společné pro všechny třídy:

Vánoční jarmark – probíhá v adventním období ve waldorfských třídách formou dílniček. Je možné si zde vyrobit dárečky a ozdoby s vánoční tematikou či zakoupit již hotové výrobky žáků školy a jejich rodičů. Výtěžek je věnován částečně třídám, částečně Společnosti Waldorfské školy Příbram, která zajišťuje pobyt zahraničních mentorů školy a pořádá kurzy a přednášky pro veřejnost. Během jarmarku probíhají také vystoupení žáků školy.
Velikonoční jarmark – je jarní a velikonoční obdobou jarmarku vánočního. Také na něj si připravují rodiče a děti dílničky, učitelé s dětmi zase vystoupení.

Projekty jednotlivých tříd:

1. stupeň ZŠ

• Michaelská slavnost – slavnost při příležitosti svátku sv. Michaela. Jde o pomyslný boj s drakem – o prokázání odvahy. Tuto slavnost většinou organizuje 8. nebo 9. třída pro žáky z 1. – 3. třídy

• Martinská slavnost – slavnost při příležitosti svátku sv. Martina určená pro žáky 1. – 4. třídy. Ústředním tématem je soucit, nesobeckost a štědrost. Slavnost organizují rodiče s dětmi a učiteli buď samostatně po třídách, nebo společně. Starší žáci často pomáhají s přípravou - hrají divadlo mladším dětem; pečou housky, rohlíčky, koláče, o které se pak mladší dělí apod.

• Adventní spirála – slavnost na začátku adventu symbolizující cestu ke světlu. Je určena pro žáky 1. třídy.

• Masopust – jde většinou o společnou slavnost pro všechny třídy 1. stupně. Vyrábí se masky a různé jednoduché hudební nástroje. Následně všichni vyjdou v průvodu, zpívají a tančí.

• Vynášení Moreny - slavnost na konci zimy symbolizující začátek jara. Je určena pro žáky 1. – 5. třídy.

• Putování za zlatým kapradím – slavnost při příležitosti svátku sv. Jana, kdy se země otevírá a vydává lidem čistého srdce své poklady. Slavnost vrcholí svatojánským ohněm. Slavnost organizují starší žáci a rodiče pro žáky 1. stupně.

Partnerská třída – každá 8. třída se stává partnerskou nově příchozí 1. třídě. Starší žáci nejen nejmenší spolužáky první školní den přivítají, ale také je po celý rok doprovázejí.

2. stupeň ZŠ

• Lyžařský výcvik – koná se vždy v 7. třídě a je zpravidla realizován společně s 10. třídou.

• Divadelní představení – nastudování divadelní hry zpravidla v 8. třídě.

Pravidelně jezdí třídy na školy v přírodě, kde většinou pracují ve formě projektů na určité učební látce. Tyto projekty jsou zaměřeny na tvorbu kolektivu, týmu, respektování druhých.

3. stupeň - SŠ

• Adaptační týden-Waldorfská škola Příbram pořádá pro žáky prvního ročníku adaptační týden, který je součástí školního vzdělávacího programu. Jer zaměřen na vzájemné poznávání a utváření sociálních vztahů. V rámci tohoto projektu je realizován předmět řemeslná výroba (práce se dřevem).

• Zeměměřičské praktikum-Zeměměřičský kurz je nedílnou součástí vzdělávacího programu školy. Uskutečňuje se ve druhém ročníku v délce jednoho týdne. Žáci prakticky provádějí podstatné kroky od vyměřovacích prací v terénu až po kreslení mapy. Prakticky zaměřené zeměměřičské práce mají u žáků vytvořit vazbu mezi teoretickými znalostmi získanými především ve výuce zeměpisu a matematiky a jejich praktickým uplatněním. Získávají pojem o tom, jak vzniká mapa coby předmět denní potřeby a jaký význam má měření pro plánování stavební díla. Žáci ve skupinách zaměřují vybranou část terénu, případně vybranou stavbu. Tato práce vyžaduje pečlivost, trpělivost a kritické sebehodnocení. Žáci se přitom seznamují s nejrůznějšími zdroji chyb a získávají praktickou přesnost. Výsledkem jejich práce je jimi vyměřená mapa dané oblasti nebo nákres zaměřené stavby.

• Divadelní představení-Divadelní představení je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu Waldorfské lyceum. Dvanáctý ročník pod vedením pedagoga nastuduje celovečerní divadelní kus (operu, muzikál, kabaret...) a připraví celovečerní představení. Žáci mají co nejsamostatněji převzít organizaci představení a angažovat se v mnoha pracovních skupinách, tedy převzít zodpovědnost nejen za svou roli, ale za celkový průběh. V přípravných a doprovodných týmech se vypracuje a svěří do osobní zodpovědnosti jednotlivců vše nezbytné pro úspěšné představení (osvětlení, kulisy, plakáty, dekorace, rekvizity, kostýmy, masky, hudba, fotografie, sestavení programu, dramaturgie, režie, plánování termínů, vedení týmu, vedení pokladny, nápověda, přestavení scény...). Teprve v návaznosti těchto úkolů před představením a po něm může divadelní hra plně rozvinout své pedagogické působení. Význam a hodnota divadelního představení nespočívá pouze ve zdařilém vystoupení, ale i v jeho přípravě a péči o ně. Divadelní představení třídy je vyvrcholení výuky mateřského jazyka na waldorfské škole. Žáci musí nejen porozumět textu, alew musí jej gestikou, mimikou a mluvou interpretovat.

• Sociální praktikum-Sociální praktikum je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu Waldorfského lycea. Uskutečňuje se během třetího ročníku v délce jednoho až dva týdnů. Cílem je schopnost žáků vcítit se, získat vědomí zodpovědnosti a schopnost jednání v dané situaci. Musejí zvládat nezvyklé situace. Praktické jednání vyžaduje především schopnost (nebo alespoň snaha o ni) nechat stranou vlastní zájmy, dát se k dispozici novým zkušenostem a věnovat se vnímavě a nápomocně svým bližním. Během praktika jsou pod vedením příslušné odpovědné osoby začleňování do časových harmonogramů a úkolů konkrétního zařízení. Přípravu má na starosti učitel nebo jiný dospělý ze školy a ten také žáky vede a doprovází v průběhu praktika. Po ukončení praktika následuje výměna zkušeností, případně zpráva pro rodiče, kolegium a jiné zájemce.

• Ročníková práce-Žák si vybere téma z oblasti jednoho odborného předmětu či téma přesahující. Samostatným bádáním dává individuální podobu tomu, co se při vyučování naučil, s čím se seznámil. Ročníková práce se sestává z písemné části teoretické, prakticky - umělecké části a ústní obhajoby. Hlavním cílem ročníkové práce je spojovat intelektuální, umělecké a praktické činnosti.Téma si žáci volí samostatně po dohodě s učitelem, který je za třídu zodpovědný. Základ práce tvoří vlastní badatelské pátrání, např. formou dotazníku, rozhovorů, pokusů či pozorování. Nástavbou je práce s literaturou, vyhledávání a používání informačních zdrojů. Od žáka se očekává, že rozezná stěžejní body tématu, rozpozná příčiny a souvislosti, nalezne způsoby řešení na otázky, které si zformuloval. Obecně pedagogický cíl spočívá v nové zkušenosti: zakusit vlastní schopnost pracovat, osvojit si a prožít vlastní plánování a organizaci rozsáhlejší a dlouhodobější práce.

• Příprava na maturitní zkoušku-Čtvrtý ročník je zaměřen na soustavnou přípravu k maturitní zkoušce, formou maturitních seminářů a cvičení si žáci probranou látku prohlubují a upevňují.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Partnerskými školami i nadále zůstávají waldorfské školy v Bexbachu (Německo), Nijmegenu (Holandsko) a Dornachu (Švýcarsko). Nejvíce v současné době spolupracujeme se švýcarskou školou, ze které k nám pravidelně jezdí náš mentor. Účastníme se vzdělávacích projektů Sokrates určených pro žáky a učitele.

Škola každoročně na jaře organizuje řezbářské sympózium pro učitele, učně i širší veřejnost. Sympózium je pořádáno vždy s jiným výtvarným tématem, obsahuje nejen vlastní praktickou výrobu, ale i s přednáškovou činnost. Zúčastňují se ho také zahraniční lektoři.

SPOLUPRÁCE S RODIČI ŽÁKŮ A JINÝMI SUBJEKTY

O výsledcích vzdělávání svých dětí jsou rodiče informováni každý měsíc na třídních schůzkách. Mohou si také domluvit osobní konzultaci s třídním učitelem. Rodiče také hojně využívají ke komunikaci telefon či mailovou poštu. Důležité informace o dění ve škole získají rodiče na webových stránkách školy či na facebooku.

Vzhledem k tomu, že je waldorfská škola postavena z velké části na spolupráci s rodiči, jsou tito více či méně angažovaní a pomáhají při organizaci jarmarků i dalších ročních slavností. Pomáhat chodí i do vyučování – například při výuce pletení, háčkování či práce s vlnou.

V některých třídách jsou integrováni žáci vzdělávající se dle vlastního individuálního vzdělávacího programu. Jejich učitelé úzce spolupracují se speciálním pedagogem, který je ve škole jeden den v týdnu. Škola dlouhodobě úzce spolupracuje s pedagogickou poradnou, v posledních letech v rámci prevence sociálně patologických jevů také se Střediskem výchovné péče Příbram a K centrem.

Na škole působí již od jejího vzniku Společnost rodičů a přátel Waldorfské školy Příbram, která organizuje tradiční „vánoční a jarní jarmark", koncerty a vystoupení školy, spolupracuje a navazuje kontakty s mentory v zahraničí a zajišťuje jejich pobyty u nás. Snaží se o osvětovou činnost organizováním přednášek a rukodělných kurzů pro učitele, rodiče i širokou veřejnost. Zástupci Společnosti se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, je snaha, aby zde byly zastoupeny všechny třídy. Členové jsou informováni o činnosti školy, jejích záměrech a dalším rozvoji a předávají tyto informace dále.

V roce 2003 se škola otevřela i těm nejmenším dětem. Dvakrát v týdnu v budově školní družiny pracuje rodinné centrum Poupátko, které je určeno dětem před nástupem do mateřské školy a jejich rodičům.

V roce 2014 se škola rozšířila o mateřskou školu.

Loutkoherecký soubor vystupuje na jediné stálé scéně loutkového divadla v Příbrami, v prostorách waldorfské školy, s pásmem pohádek pro příbramské děti a pořádá také představení pro děti z mateřských školek.

MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVA

Školní družina

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Školní družina není pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí děti ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet jejich kulturní potřeby a rozmanité zájmy.
Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní školní družina funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování. Školní družina pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity mimo vyučování (zájmové kroužky, ZUŠ apod.).

Zájmové útvary

V odpoledních hodinách mohou žáci docházet do kroužků, např. loutkohereckého, přírodovědného, výtvarného, do dětského pěveckého sboru, skautského oddílu, na keramiku, vaření, řezbářství apod. Vedoucími těchto kroužků jsou jak učitelé, tak také rodiče a prarodiče žáků.
Ve volných hodinách mohou žáci navštěvovat školní knihovnu, ve které mají zdarma přístup k počítačům s připojením na internet.