Waldorfské lyceum

• Charakteristika oboru, pojetí a cíle oboru:

Škola umožňuje všem žákům získat dostatečné všeobecné znalosti ve všech vzdělávacích předmětech a hlubší znalosti z nabízených zaměření.

Studijní obor Waldorfské lyceum je určen žákům se zájmem o humanitní a přírodovědné obory, cizí jazyky a umělecké disciplíny, kteří po jeho absolvování chtějí pokračovat ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách příslušného zaměření. Cílem studijního oboru je komplexní rozvoj osobnosti žáka a jeho vybavení potřebnými vědomostmi, dovednostmi i praktickými zkušenostmi, které umožní jeho úspěšné další studium, položí základy k celoživotnímu vzdělávání, vytvoří předpoklady k tvůrčímu a aktivnímu uplatnění v praxi a zvýší jeho adaptabilitu na nejrůznější budoucí pracovní a životní situace.

Školní vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základu odpovídajícím požadavkům na danou úroveň vzdělávání, avšak s prohloubenou výukou některých všeobecně vzdělávacích předmětů, s uměleckými a odbornými kurzy a praktiky. Součástí vzdělávacího obsahu jsou i základy odborného vzdělání podle zvolené specializace, které plní průpravnou funkci k předpokládanému vysokoškolskému nebo vyššímu odbornému studiu.

Základním rysem waldorfské pedagogiky je snaha o rozvoj člověka v jeho celistvosti (holistické pojetí výchovy). Pojetí školního vzdělávacího programu tedy vychází z potřeb osobnostního rozvoje, vyučované předměty nejsou cílem, ale prostředkem ke komplexnímu rozvoji osobnosti mladého člověka. Přístupy waldorfské pedagogiky pak vytvářejí prostředí podporující tvořivost, iniciativu a aktivitu, spolupráci a rozvíjení sociálních vztahů.

Vyučování se děje především osobním spoluprožíváním dění při výuce, myšlenkovým zpracováváním poznatků a sebepoznáváním. Žáci ve vyučování řeší problémové úkoly. Nad frontální výukou převažuje výuka skupinová, kooperativní a individuální výuka. Učitelé podněcují žáky ke kladení otázek, diskusím, vzájemné výměně zkušeností, ke kritickému myšlení. Důležité místo ve výuce naší školy má dramatická výchova, brainstorming a projektová výuka.

Učitelé a vychovatelé procházejí doplňujícím vzděláváním, postaveném na principech a praxi waldorfské pedagogiky.

 

• Forma a typ studia: denní

• Zakončení studia: maturitní zkouška

• Délka studia: 4 roky

• Kód oboru: 78-42-M/06 Kombinované lyceum

• Podmínky pro přijetí ke vzdělávání:
• splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání
• ústní pohovor

• Přihlášky ke studiu: Přihlášky ke studiu se podívají na obecně platných formulářích, součástí je i vyjádření praktického lékaře o zdravotní způsobilosti pro daný obor. Aktuální přihlášku je možné stáhnout na stránkách ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Den otevřených dveří: 3. října 2017, 17. ledna 2018 - individuální konzultace pro zájemce o vzdělávání na naší škole, možnost návštěvy výuky různých předmětů (10,20 -13,00) po domluvě, ukázky řemesel a ukázky praktických výrobků a epochových sešitů 1. – 3. roč.

• Termín podání přihlášky: do 1. března 2018
• Termín přijímacích zkoušek:

• Organizace výuky

Škola poskytuje všeobecné vzdělávání, k němuž se přidružují ve druhé polovině vzdělávání předměty, jež poskytují základy pro další odborné zaměření na určité typy VŠ nebo VOŠ (humanitního či přírodovědného zaměření). V prvním a druhém ročníku jsou všechny předměty společné. Od třetího ročníku se dělí žáci podle zvolené specializace (tzv. zaměření) a probíhá vyučování předmětů jednotlivých specializací (humanitní nebo přírodovědné), které si žák/yně povinně volí.

 • Profilace zaměření:
Humanitní – profilujícími předměty jsou pedagogika, psychologie, základy společenských věd a komunikace
Přírodovědné – profilujícími předměty jsou matematika, biologie, chemie a fyzika

Vyučování má 3 části:
a) epochové vyučování probíhá každý den první dvě hodiny (110 minut). Střídají se v něm po 2 – 4 týdnech bloky hlavních předmětů - český jazyk, matematika, dějepis, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, dějiny umění, základy společenských věd.

b) pravidelné hodiny (45 minut) probíhají každý týden po dobu celého roku. Jsou to předměty vyžadující pravidelné procvičování - cizí jazyky (AJ, NJ), informatika, cvičné hodiny českého jazyka a matematiky, výtvarná výchova, tělesná výchova a eurytmie.

c) odborné, praktické a umělecké bloky probíhají pravidelně každý týden vždy po určitou část školního roku. V průběhu vzdělávání se střídají bloky modelování, kamenosochařství, práce se dřevem deskriptivní geometrie, ekonomiky, rozšiřující fyziky, matematiky, biologie a chemie, dále bloky psychologie, pedagogiky a praktika z fyziky či biologie apod.

V každém ročníku mají žáci 1– 2 týdenní výjezdní praktikum (adaptační, zeměměřičské, ekologické, sociální a profesní). V průběhu celého vzdělávání jsou realizovány i další umělecké práce popř. praktické projekty, a také jazykové pobyty a individuální stáže v zahraničních školách, lyžařský výcvikový kurz, divadelní představení 3.ročníku a třídní cesta.

• Uplatnění absolventa

Waldorfské lyceum je koncipováno jako obecněji pojaté odborné vzdělávání, které obsahuje vyšší podíl všeobecného vzdělávání. Absolvent získá významné předpoklady pro další vysokoškolské studium. Díky zvoleným zaměřením v průběhu vzdělávání směřuje studium rovněž k možnosti uplatnění absolventa na trhu práce bez dalšího vysokoškolského studia.

• Humanitní zaměření
Absolvent je připraven zejména ke studiu humanitních oborů na filozofických, pedagogických a sociálně orientovaných fakultách vysokých škol; studiem získal vhled do problematiky humanitních oborů i konkrétní představu o náročnosti středoškolského studia i jeho obsahu. Může se uplatnit v nejširším spektru výchovně vzdělávacích a sociálních institucí a pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci s lidmi, orientace v lidské osobnosti, sociální dovednosti, využití prostředků informačních a komunikačních technologií a znalost dvou cizích jazyků.

• Přírodovědné zaměření
Absolvent je připraven zejména ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách se zaměřením na přírodní vědy a jejich praktické aplikace, medicínu, farmacii, tvorbu a ochranu životního prostředí, zemědělství a učitelství přírodovědných předmětů. Absolvent během studia získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro terciární střední vzdělávání. Nebude-li pokračovat ve studiu, najde vzhledem k širokému vzdělanostnímu základu a jeho prohloubení v přírodovědných předmětech uplatnění v činnostech laboratorního a provozního charakteru, jakož i v administrativní a správní činnosti, zejména v oblastech příslušného specializačního prohloubení.

Úzké propojení prohlubujícího přírodovědného studia se společenskovědními, rukodělnými a uměleckými předměty společného základu oboru mu navíc umožnilo získat širší přehled o problémech a otázkách překračujících rámec rozdělení na humanitní a přírodní vědy, stejně jako o mezioborových vztazích v současném komplexním a globalizovaném světě. Tento široký vzdělanostní základ mu umožňuje snadnější adaptaci a orientaci v dynamicky se proměňující společnosti a světě práce. Poskytuje dobré výchozí podmínky pro případné další vzdělávání v kvalifikačních a rekvalifikačních kurzech.