Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Umělecký truhlář a řezbář

1

 • Charakteristika oboru:

• ruční řemeslné opracování dřeva, konstrukční spoje, lepení, povrchové úpravy
• zhotovování řemeslných výrobků pro interiéry dle vlastních návrhů
• zdobení dřeva různými technikami - inkrustace, intarzie, ornamentální řezba aj.
• studenti se učí podle uměleckořemeslných prvků rozeznávat jednotlivá slohová období a následně zhotovovat kopie historického nábytku
• učí se také základům kresby a modelování
• umí se orientovat v popisech jednotlivých technologií materiálů a starých technik
• dokáží vést prvotní evidenci při restaurátorských pracích, umí uplatňovat své praktické zkušenosti ve vztahu k dalším uměleckořemeslným profesím

• Pojetí a cíle oboru:

Učební obor je svým pojetím uměleckořemeslný obor a je přímou reakcí na současné požadavky v oblasti designu atypického nábytku a dekorativních předmětů, replik a prací souvisejících s restaurátorstvím.
Klade si za cíl rozvíjet v absolventech zvláště cit a zručnost pro ruční zpracování dřeva, jejich fantazii a kreativitu a především podporovat jejich sebevědomí, aby se v budoucnosti dokázali prosadit na trhu práce.

• Podmínky žáka na naší škole a jeho uplatnění:2

Odborný výcvik je zajištěn v našich dílnách 10 min. cesty od areálu školy. Dílny jsou velmi dobře vybaveny a umožňují moderní pojetí výuky. Vzhledem k náročnosti tohoto uměleckého oboru je počet dětí ve skupině omezen na 7 žáků. Tolik jich je také přijímáno do tříletého učebního oboru umělecký truhlář na základě talentových zkoušek (modelování, kresba) konaných v termínech přijímacích zkoušek na střední školy. Žáci pracují v odborném výcviku ve specializované strojní a odborné ruční dílně, která je plně vybavena běžným nářadím i speciálním pro uměleckořemeslnou tvorbu. Výhodu tedy mají žáci, kteří navštěvovali LŠU nebo výtvarné kroužky. Přijímací řízení probíhá na základě výsledků talentových zkoušek a prospěchu v 9.třídě. Obor umělecký truhlář je ukončen výučním listem. Vzhledem k tomu, že je naše škola v celém příbramském regionu jako jediná zaměřena na umělecké truhlářství, očekáváme kvalitní uplatnění našich absolventů. Škola pokrývá svými absolventy nejen velkou část oblasti přibramska, ale máme u nás studenty také od podšumaví až po sedlčansko. Žáci se každoročně zdokonalují v reliéfní i plastické řezbě na řezbářském sympóziu, které naše škola každým rokem organizuje. Naši nejlepší absolventi se bez problémů dostávají v případě dalšího zájmu o získání maturity na denní nástavbová studia například v Praze nebo Písku. Ostatní absolventi nachází uplatnění v dřevozpracujících podnikách na různých postech, v podnikatelské sféře v oboru, v restaurátorských dílnách, umělecko-řemeslných ateliérech nebo jiných firmách pracujících se dřevem.

• Součásti vzdělávacího procesu jsou:

• exkurze do dřevozpracujících firem, muzeí, depozitářů
• odborné veletrhy a školení, semináře
• soutěže v obotu dřevařství a nábytkářství
• prezentace školy

• Závěrečná praktická zkouška:

NZZ 2 - logo barevnéUmělečtí truhláři Waldorfské školy Příbram se účastní od roku 2011/2012 "Nové závěrečné zkoušky 2". O obsahu projektu naleznete informace zde, o pojetí samostatné odborné práce naleznete informace zde.

Realizace závěrečné zkoušky podle jednotného zadaní v tomto školním roce v souvislosti s tvorbou a zaváděním jednotného zadání ZZ umožňuje, že princip jednotného zadání směřuje zejména ke sjednocení, srovnatelnosti a transparentnosti výstupů vzdělávání v daném oboru vzdělání a provázanosti ZZ s kvalifikačními požadavky stanovenými pro příslušný obor vzdělání.

• Forma a typ studia: denní

• Délka studia: 3 roky

• Ukončení studia: závěrečná zkouška, výuční list

• Kód studia: 82-51-H/02

• Přihlášky ke studiu: Přihlášky ke studiu se podívají na obecně platných formulářích, součástí je i vyjádření praktického lékaře o zdravotní způsobilosti pro daný obor. Aktuální přihlášku je možné stáhnout na stránkách ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Den otevřených dveří: 3. října 2017, 17. ledna 2018 - individuální konzultace pro zájemce o vzdělávání na naší škole, možnost návštěvy výuky různých předmětů (10,20 -13,00) po domluvě, ukázky řemesel a ukázky praktických výrobků a epochových sešitů 1. – 3. roč.

• Termín podání přihlášky: do 30. listopadu 2017

• Termíny talentových přijímacích zkoušek:  9. ledna nebo 16. ledna 2018

• Talentová zkouška je dvoukolová

• I. kolo - praktická talentová zkouška z výtvarné výchovy (téma je pro obory umělecký kovář a zámečník a umělecký truhlář jednotné; uchazeč zde plní zadané úkoly (např. návrh dobového nábytku, prostorové a rytmické vztahy tvarů a motivů atd.)
• II. kolo - ústní pohovor – cíl: zjistit hlubší zájem o obor
předložení uměleckých schopností uchazeče (výtvarné nebo řemeslné práce aj.

Ukázky prací realizovaných v rámci oboru naleznete zde.

Uložit