Rozpis akcí pro jednotlivé ročníky

Specifika jednotlivých ročníků

1. ročník - ADAPTAČNÍ TÝDEN
Waldorfská škola Příbram pořádá pro žáky prvního ročníku adaptační týden, který je součástí školního vzdělávacího programu. Jer zaměřen na vzájemné poznávání a utváření sociálních vztahů. V rámci tohoto projektu je realizován předmět řemeslná výroba (práce se dřevem).

2. ročník - Zeměměřičské praktikum
Zeměměřičský kurz je nedílnou součástí vzdělávacího programu školy. Uskutečňuje se ve druhém ročníku v délce jednoho týdne. Žáci prakticky provádějí podstatné kroky od vyměřovacích prací v terénu až po kreslení mapy. Prakticky zaměřené zeměměřičské práce mají u žáků vytvořit vazbu mezi teoretickými znalostmi získanými především ve výuce zeměpisu a matematiky a jejich praktickým uplatněním. Získávají pojem o tom, jak vzniká mapa coby předmět denní potřeby a jaký význam má měření pro plánování stavební díla. Žáci ve skupinách zaměřují vybranou část terénu, případně vybranou stavbu. Tato práce vyžaduje pečlivost, trpělivost a kritické sebehodnocení. Žáci se přitom seznamují s nejrůznějšími zdroji chyb a získávají praktickou přesnost. Výsledkem jejich práce je jimi vyměřená mapa dané oblasti nebo nákres zaměřené stavby.

3. Divadelní představení
Divadelní představení je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu Waldorfské lyceum. Dvanáctý ročník pod vedením pedagoga nastuduje celovečerní divadelní kus (operu, muzikál, kabaret...) a připraví celovečerní představení. Žáci mají co nejsamostatněji převzít organizaci představení a angažovat se v mnoha pracovních skupinách, tedy převzít zodpovědnost nejen za svou roli, ale za celkový průběh. V přípravných a doprovodných týmech se vypracuje a svěří do osobní zodpovědnosti jednotlivců vše nezbytné pro úspěšné představení (osvětlení, kulisy, plakáty, dekorace, rekvizity, kostýmy, masky, hudba, fotografie, sestavení programu, dramaturgie, režie, plánování termínů, vedení týmu, vedení pokladny, nápověda, přestavení scény...). Teprve v návaznosti těchto úkolů před představením a po něm může divadelní hra plně rozvinout své pedagogické působení. Význam a hodnota divadelního představení nespočívá pouze ve zdařilém vystoupení, ale i v jeho přípravě a péči o ně. Divadelní představení třídy je vyvrcholení výuky mateřského jazyka na waldorfské škole. Žáci musí nejen porozumět textu, alew musí jej gestikou, mimikou a mluvou interpretovat.

Sociální praktikum
Sociální praktikum je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu Waldorfského lycea. Uskutečňuje se během třetího ročníku v délce jednoho až dva týdnů. Cílem je schopnost žáků vcítit se, získat vědomí zodpovědnosti a schopnost jednání v dané situaci. Musejí zvládat nezvyklé situace. Praktické jednání vyžaduje především schopnost (nebo alespoň snaha o ni) nechat stranou vlastní zájmy, dát se k dispozici novým zkušenostem a věnovat se vnímavě a nápomocně svým bližním. Během praktika jsou pod vedením příslušné odpovědné osoby začleňování do časových harmonogramů a úkolů konkrétního zařízení. Přípravu má na starosti učitel nebo jiný dospělý ze školy a ten také žáky vede a doprovází v průběhu praktika. Po ukončení praktika následuje výměna zkušeností, případně zpráva pro rodiče, kolegium a jiné zájemce.

Ročníková práce
Žák si vybere téma z oblasti jednoho odborného předmětu či téma přesahující. Samostatným bádáním dává individuální podobu tomu, co se při vyučování naučil, s čím se seznámil.
Ročníková práce se sestává z písemné části teoretické, prakticky - umělecké části a ústní obhajoby. Hlavním cílem ročníkové práce je spojovat intelektuální, umělecké a praktické činnosti.
Téma si žáci volí samostatně po dohodě s učitelem, který je za třídu zodpovědný. Základ práce tvoří vlastní badatelské pátrání, např. formou dotazníku, rozhovorů, pokusů či pozorování. Nástavbou je práce s literaturou, vyhledávání a používání informačních zdrojů. Od žáka se očekává, že rozezná stěžejní body tématu, rozpozná příčiny a souvislosti, nalezne způsoby řešení na otázky, které si zformuloval.
Obecně pedagogický cíl spočívá v nové zkušenosti: zakusit vlastní schopnost pracovat, osvojit si a prožít vlastní plánování a organizaci rozsáhlejší a dlouhodobější práce.

4. Příprava na maturitní zkoušku
Čtvrtý ročník je zaměřen na soustavnou přípravu k maturitní zkoušce, formou maturitních seminářů a cvičení si žáci probranou látku prohlubují a upevňují.