Projekt "Abeceda managementu úspěchu - AMU"

Waldorfská škola Příbram se ve školním roce 2007/2008 zapojila do projektu Abeceda managementu úspěchu, který pomohl odstartovat zvýšení profesionalizace řízení.

Celkem 25 organizací úspěšně dokončilo svou účast v projektu Abeceda managementu úspěchu, jehož cílem bylo napomoci organizacím k osvojení špičkové metodiky pro řízení organizací, modelu excelence EFQM (European Foundation for Quality Management).

V některých případech organizace projekt nedokončily, protože měly pocit, že by to bylo příliš obtížné.

Vedení Waldorfské školy Příbram se, ve spolupráci s rodiči, rozhodlo na počátku školního roku 2007/2008 k účasti na projektu Abeceda managementu úspěchu, aby tak pomohlo škole odhalit silné a slabé stránky, nalézt prostor pro zlepšování a také ukázat systémové nástroje, které by mohli pomoci efektivnějšímu způsobu řízení školy jako organizace. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, realizaci zajišťovalo Sdružení pro cenu ČR za jakost, s podporou Svazu průmyslu a dopravy ČR a Svazu českých a moravských výrobních družstev.

Na projektu se podílela řada rodičů a učitelů, kteří po několik měsíců věnovali svůj volný čas práci za budoucí lepší prostředí ve škole, kde způsob řízení bude systematicky pokrývat potřebné spektrum oblasti řízení organizace. Projekt vycházel z modelu EFQM, který je založen na současném posuzování všech oblastí života organizace (včetně rozvoje vztahů se zákazníky, řízení lidských zdrojů, stanovení strategických cílů atd.) a hledání rovnováhy mezi dlouhodobými a krátkodobými cíly.

Výše uvedené pojmy mohou vyznít pro laika nesrozumitelně, proto se pokusíme vysvětlit rozhodnutí k účasti školy na tomto projektu:

Aby škola mohla úspěšně obstát v konkurenčním prostředí okolních škol, hledali jsme způsoby, jak dosáhnout zkvalitnění činnosti ve všech oblastech. Toho šlo podle názoru rodičů dosáhnout zejména přístupem, při němž by byly předvedeny efektivní, profesionální nástroje řízení školy při uplatňování zpětnovazebních řídících principů.

Již na konci školního roku 2006/2007 byly rodiči a učiteli zformulovány základní stavební kameny, od nichž by se v budoucnu měla odvíjet linie úspěšného vývoje a směřování školy:

 

VIZE

Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost, schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

 

POSLÁNÍ

Waldorfská škola Příbram harmonicky rozvíjí osobnost člověka – tělesně, duševně i duchovně k samostatnému myšlení, estetickému cítění a vědomým morálním postojům, na principech waldorfské pedagogiky.

Kolektiv rodičů a učitelů Waldorfské školy Příbram přitom strukturovaně zformuloval sebehodnotící zprávu, která byla předložena hodnotitelům, externím expertům zabývajícím se metodou EFQM, k posouzení a projednání. Školou zpracovaný materiál, jehož tvorba nebyla jednoduchá, byl podroben zkoumání hodnotitelů, kteří zjišťovali a prověřovali soulad se skutečným stavem. Hodnocení vypracované expertními pracovníky poukazuje na všechny oblasti činnosti školy a vyhodnocuje je. Dává tak vedení podstatné a zajímavé informace, na jejichž základě lze zlepšovat úroveň Waldorfské školy Příbram.

V listopadu 2008 proběhla další konzultace, která odstartovala další fázi aplikace profesionálních nástrojů řízení. Proto my, rodiče, apelujeme na učitele a vedení, aby tato věc byla brána vážně a s pochopením. Jde nám o zvýšení efektivity řízení, zlepšení prostředí ve škole a vztahů uvnitř školy, zkvalitnění práce a také lepší vnímání školy okolím.