Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Informace k přijímacímu řízení - důležité!

 
MILÍ UCHAZEČI O OBOR KOMBINOVANÉ LYCEUM A REPRODUKČNÍ GRAFIK,
 
ZMĚNILI JSME TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. TÝKÁ SE TĚCH Z VÁS, KTEŘÍ SE CHYSTAJÍ K 2. KOLU V 1. ŘÁDNÉM TERMÍNU. PŮVODNÍ TERMÍN BYL STANOVEN NA 15. 5. 2019, NYNÍ JE 26.4. 2019 OD 9.00 V HORNICKÉ ULICI.
 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ, KOLEGIUM ŠKOLY
 

O Společnosti Waldorfské školy Příbram

Každá waldorfská škola je živý organismus – společenství, jehož nedílnou součástí jsou učitelé, rodiče a děti. Aby dospělí členové tohoto společentví mohli společně vstupovat do jednání s úřady a hájit zájmy tohoto společenství, vzniká potřeba zaštítit toto společenství oficiální formou, např. občanským sdružením. Proto bylo při naší škole již roku 1994 založeno občanské sdružení "Společnost Waldorfské školy Příbram". Původně bylo jeho hlavním cílem podpora rozvoje Waldorfské školy v Příbrami, podpora spolupráce s ostatními školami založenými na principech waldorfské pedagogiky a sdruženími při nich pracujících v ČR i v zahraničí a pomoc při řešení případů sociální nouze. V průběhu let se aktivity sdružení rozšířily na podporu rodinného centra Poupátko, třídy mateřské školy Sedmikráska a lesní školky, jež pracují na principech waldorfské pedagogiky.

Společnost funguje jako samostatný právní subjekt se stanovami zaregistrovanými na Ministerstvu vnitra, vlastním IČ a bankovním účtem. Členství v tomto sdružení je dobrovolné. Do sdružení vstupují obvykle ti z rodičů a učitelů, kteří chtějí svým členstvím podpořit jeho činnost ve větší míře než ostatní členové společenství, především tím, že se aktivně účastní na rozhodování a organizaci aktivit Společnosti.

Nejvyšší a hlavní řídící orgán Společnosti je valná hromada členů, jež se schází minimálně 1x ročně a rozhoduje o klíčových záležitostech – schvaluje roční plán a rozpočet, kontroluje jejich plnění. Jako host, s možností zapojit se do diskuse ke všem projednávaným záležitostem, ale bez práva hlasovat, je na valné hromadě vítán každý neregistrovaný dospělý člen společenství.

Činnost Společnosti v období mezi valnými hromadami řídí rada – volený orgán Společnosti o minimálně 7 členech. Ze členů rady jsou voleni statutární zástupci Společnosti, kteří Společnost zastupují navenek a mají podpisové právo – předseda, místopředseda. Funkční období jsou 2 roky.

Zdroje financování činnosti

• členské příspěvky – členové Společnosti platí 200,-Kč/rok
• příspěvky rodičů - v současné době platí rodiče 2000,-Kč na žáka/rok, s polovinou hospodaří dřídní učitel
• granty
• kurzovné (to obvykle pokrývá náklady na pořádání kurzů, případné přebytky jsou určeny na údržbu dětského hřiště vybudovaného v rámci projektu OKLIPO)
• ½ výtěžku z jarmarků
• sponzorské dary

Financované aktivity

• dofinancování, údržba a rozvoj projektu "Oáza klidu a pohybu"
• propagace jarmarků, kurzů, přednášek, loutkového divadla, atd.
• organizace kurzů a seminářů
• pobyt mentorů

Během školního roku probíhají pod záštitou Společnosti pravidelně tyto jednorázové akce:

• kurz Kovotepectví – již 3. ročník, v říjnu
• Adventní jarmark – v sobotu před 1. adventní nedělí
• Mikulášská nadílka – 6. 12. - pro děti z 1. a 2. třídy
• Velikonoční jarmark – v pátek nebo v sobotu, týden před Velikonoční nedělí
• kurz z dějin umění – obvykle 1. víkend na přelomu března a dubna
• kurz Kamenosochání – 2. víkend v červnu
• Svatojánská slavnost – 24. června

Dlouholetou tradici však mají i další kurzy, přednášky a jiné aktivity. Každoročně organizujeme v rámci projektu "Rukodělné kurzy pro rodiče s dětmi" kurzy šití hraček, filcování, práce s vlnou, pletení z pedigu, práce s keramickou hlínou. Pořádáme přednášky na téma waldorfské pedagogiky, spolupracujeme na dnech otevřených dveří a účastníme se zápisů dětí do 1. třídy. A v neposlední řadě formou brigád zajišťujeme údržbu projektu "Oáza klidu a pohybu" a přípravu prostor kolem školní budovy na nový školní rok.