Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Anthroposofická společnost

Pobočka Anthroposofické společnosti Příbram vznikla v roce 1991. Zakladatelem byl Mgr. Vladimír Nejedlo. Schůzky se konají ve středu od 16 hodin ve třetí třídě WŠ, kde je také k dispozici knihovnička, kde nabízíme k zapůjčení knihy nakladatelství Baltazar, Ioanes, Fábula, Michael a edice Studium.
Pobočky Anthroposofické společnosti jsou sdruženy v České anthroposofické společnosti, která spolupracuje se Svobodnou vysokou školou pro duchovní vědu v Dornachu. Tato cesta je možná jen v plné svobodě každého. Anthroposofie nezná ani dogmata, ani poslušnost duchovnímu učiteli, ani nepodává poznatky, jejichž platnost si nelze zdravým rozumem ověřit, pokud se k tomu vyvine vlastní dostatečné úsilí.

Spolupracujeme také s Obcí křesťanů v Praze. Farář pan Tomáš Boněk Waldorfskou školu Příbram pravidelně navštěvuje.

Jak mohou naplňovat pobočky Anthroposofické společnosti své úkoly v 21.století?

Motto:
Člověk dnes stojí před dvěma alternativami – zánik člověka nebo proměna člověka.

Karl Jaspers


Uvedená varovná slova nemají vzbuzovat pesimismus, či dokonce pocity beznaděje. Tato slova apelují na člověka, aby svými aktivitami a životními postoji vytvářel podmínky pro svoji žádoucí proměnu.

Uvažujeme – li o úkolech anthroposofických poboček v těchto souvislostech, můžeme tak jejich činnost přirovnat k následujícím tématům:

1. Příprava lidského vědomí na nejdůležitější událost současné doby, příchod Kristův v éterné, životní sféře

2. Posilování pocitu odpovědnosti člověka vůči světu a vůči kosmu

3. Vytváření svobodného vztahu k duchu naší doby, Michaelovi, aby mohl vstoupit do lidských srdcí

4. Snaha o překonávání nezdravého egoismu vytvářením společenství založeného na světle duchovního poznání a všeobecné lidské lásky, anthroposofie jako svátostné duchovní přijímání, které vede lidstvo k bratrství

5. Pěstování žádoucí duchovní atmosféry při práci poboček

6. Rozvíjení vědomí lidské důstojnosti v závislosti na vědomí lidské sounáležitosti s duchovním světem

7. Pěstování anthroposofie ne jako „moudrosti o člověku", ale jako vědomí plného lidství

Historie Obce křesťanů

Obec křesťanů slavila svůj první obřad v Příbrami v roce 2003. Od počátku spolupracoval s Příbramí farář Tomáš Boněk.

Impuls k tomu, aby na Waldorfské škole Příbram byly konány obřady dala Veronika Poláčková-Nejedlová.

Po prohlídce školy byla vybrána třída ve druhém patře, protože byla v klidné části školy.

Darem jsme dostali obarvené látky na zakrytí celé stěny, kde je tabule. Látky jsou světle a tmavě fialové a navlékáme je na delší kovovou tyč. Tu věšíme ke stropu na háky. Také dva oltářní obrazy jsme dostali darem. Rám, svícny a další pomůcky k obřadu jsme nakoupili nebo vyrobili svépomocí.

Zpočátku jsme používali jako oltářní stůl katedru třídního učitele, kterou jsme museli zvýšit tak, že jsme ji podkládali dřevěnými kostkami, aby byla dostatečně vysoká. Později jsme zhotovili rozkládací stůl, který se snadno uskladní v kabinetu.

První roky jsme pomůcky nosili do třídy v přízemí. Teprve později jsme pořídili skříň do kabinetu třídy, kde se obřady konají.

Sousední třída slouží jako zázemí pro faráře a ministranty.

Při obřadech v Příbrami se v ministrování střídají Ivana Petrušková, Alena Truhlářová, Josef Lánský. V počátcích si také ministrování vyzkoušely Marie Valentová a Veronika Poláčková-Nejedlová.

Prvních sedm let byly obřady v neděli a na žádost faráře Tomáše Boňka se nyní konají v sobotu.

Obřady se konají pětkrát ročně. V 9.30 hodin začíná svobodné náboženství pro děti. V 10 hodin je dětský obřad a v 10.30 hodin se koná obřad posvěcení člověka. Poté následuje rozhovor a malé občerstvení.

V průběhu let se v Příbrami uskutečnily křtiny Hanky Kubrichtové, Michaly Zemkové, Ondry, Marka, Gabriely a Alžběty Poláčkových, Kryštofa Štefánka, Zlatky Preisové, Veroniky Klímkové, Antonína Hubeného a Ludmily Dýslové.

Také byl konán zádušní obřad za Václava Hubeného.

15.5.2016

Josef a Eva Lánských